Rreth Projektit

Qëllimi i Projektit

Building Partnership for Youth, Peace and Security

Ky projekt synon të zhvillojë një rrjet të strukturuar të Organizatave të Shoqërisë Civile, akademikësh, partnerësh rajonalë dhe ndërkombëtarë, në një përpjekje për të koordinuar advokacinë për prezantimin e proceseve miqësore për të rinjtë, brenda strukturave të politikës së jashtme shqiptare, atyre të bashkëpunimit rajonal, si dhe në sferën e edukimit qytetar, duke shtruar rrugën drejt hartimit të një Strategjie Kombëtare për Rininë, Paqen dhe Sigurinë.

Building Partnership for Youth, Peace and Security

Përshkrimi i Projektit

Të udhëhequr nga vizioni i Rezolutës 2250 mbi Rininë, Paqen dhe Sigurinë, veprimet e propozuara prej saj, si dhe mungesën e perceptuar të koordinimit mes të gjitha palëve të interesuara në zbatimin e kësaj rezolute në terren në Shqipëri, ne-si një grup të rinjsh të përkushtuar ndaj rolit të domosdoshëm të të rinjve në parandalimin, zgjidhjen dhe transformimin e modeleve të konfliktit – synojmë të krijojmë një përpjekje mbarëkombëtare për bashkërendimin e veprimeve, burimeve dhe planifikimin strategjik për të mundësuar më tej përfshirjen efektive të të rinjve shqiptarë në proceset e Paqtimit dhe Zgjidhjes së Konflikteve. 

Me Shqipërinë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si anëtare jo e përhershme (2022-2023), ne synojmë të advokojmë për integrimin e komponentit rinor, brenda plan-veprimit të saj. Kështu, kjo nismë është krijuar si një proces i përbashkët, që bashkon të rinjtë nga komunitetet lokale, nisma rajonale dhe aktorët ndërkombëtarë – Së bashku,këta aktorë do të krijojnë një Rrjet Kombëtar për Rininë, Paqen dhe Sigurinë. 

Një proces i tillë do të mbështetet nga të dhëna të sakta nga një anketë kombëtare, si dhe aktivitete në formatin e punëtorisë, të zhvilluara në komunite të ndryshme. Paralelisht, këto aktivitete do të shërbejnë hartimin dhe ideimin e “Java e Paqes 2022”, ku do të kulmojë një vit me biseda dhe aktivitete lidhur me Paqen. Gjatë kësaj jave, një sërë nismash nga palët e interesuara, do të marrin vemendjen. Pavarësisht këndvështrimeve të ndryshme mbi paqen dhe kohezionin shoqëror, të gjithë do të përpiqen të çojnë përpara një përpjekje gjithëpërfshirëse për të fuqizuar të rinjtë dhe për të rritur rolin e tyre në ndërtimin e komuniteteve të qëndrueshme, në nivel lokal dhe global.

Ideja kryesore e kësaj nisme është zhvillimi i një Rrjeti për të Rinjtë, Paqen dhe Sigurinë, i cili do të lehtësojë dialogun strategjik, do të koordinojë më mirë – dhe në fund – do të sigurojë ndërhyrje më efektive drejt avancimit të rolit dhe krijimit të hapësirës për pjesëmarrjen e të rinjve në përpjekjet për ndërtimin e paqes. Përpjekjet tona do të jenë po aq të fuqishme – sa secili prej anëtarëve të saj!