Youth Survey

Shoqata Shqiptare për Kombet e Bashkuara (UNA Albania) është e interesuar të dëgjojë këndvështrimet e të rinjve shqiptarë mbi paqen. Në kuadër të projektit “Building Partnership for Youth, Peace and Security” mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, UNA Albania po zhvillon këtë studim kombëtar. Objektivat kryesorë të këtij hulumtimi janë: të identifikojë […]